Při výpovědi ze zdravotních důvodů, může být nárok na odstupné ve výši 12 měsíčních platů. Platí to pro případy, kdy je výpověď dána pro zdravotní důvody, které jsou následkem/důsledkem pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo dosažení maximální přípustné expozice na daném pracovišti.

Výpověď ze zdravotních důvodů – nárok na odstupné, vzor výpovědi 2024

V průběhu pracovního poměru, může často dojít ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnance. V některých případech to může být i důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele (pokud zaměstnanec přijde o zdravotní způsobilost pro výkon dané práce).

Při výpovědi ze zdravotních důvodů, záleží mimo jiné i na tom, zda je zhoršený zdravotní stav důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nebo zda se jedná o nějaké „obecné“ zdravotní důvody, které nesouvisí s výkonem daného zaměstnání.

I zaměstnanec může dát výpověď „ze zdravotních důvodů“. Resp., zaměstnanec nemá povinnost uvádět, jaké má důvody pro výpověď.

Roli to může hrát jen při výpočtu podpory v nezaměstnanosti (pokud je zaměstnání ukončeno z vážného důvodu, což jsou i zdravotní důvody, pak je nárok na zvýšenou podporu od Úřadu práce).

Zdravotní důvody (pokud je zaměstnavatel neřeší), mohou být i důvodem pro okamžitou výpověď ze zaměstnání.

Výpověď od zaměstnavatele ze zdravotních důvodů – jak to funguje?

Zdravotní způsobilost, je jednou z hlavních podmínek pro výkon mnoha profesí. I proto je v zaměstnání obvykle vstupní zdravotní prohlídka. A dále i následné pravidelné prohlídky během pracovního poměru.

Pokud zaměstnanec onemocní, bude mít nějaký úraz, nebo obecně dojde ke zhoršení zdravotního stavu, pak to může být důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnavatel zde ani nemá jinou možnost. Pokud dostane posudek od lékaře, že zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost pro výkon dané práce, pak není na výběr (resp. je možné ještě převedení na jinou práci).

Pokud firma nemůže zaměstnance převést na jinou práci (kde by nevadila jeho omezená zdravotní způsobilost), tak se dává výpověď.

Kdy je možné dostat výpověď ze zdravotních důvodů

Zákoník práce, připouští dvě mírně odlišné situace, kdy vám zaměstnavatel může dát výpověď ze zdravotních důvodů:

1) Výpověď podle paragrafu 52, písmeno d):

 • Týká se případů, kdy je zhoršený zdravotní stav důsledkem pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo z důvodu vyčerpání přípustné expozice pro dané pracoviště
 • V tomto případě je nárok na odstupné za 12 měsíců

2) Výpověď podle paragrafu 52, písmeno e):

 • Týká se případů, kdy zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost z nějakého „obecného“ důvodu (tj. nejedná se o důsledek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání)
 • V tomto případě není nárok na odstupné

V obou případech, platí běžné podmínky pro výpověď. Výpověď musí být předána písemně (v roce 2023, začala platit i změna, kdy je možné dát výpověď zaměstnanci i jenom elektronicky – emailem, nebo zprávou do datové schránky, apod.).

I při výpovědi ze zdravotních důvodů, je standardní výpovědní doba 2 měsíce (která začíná od začátku následujícího kalendářního měsíce, po doručení výpovědi).

Zaměstnavatel a zaměstnanec se pochopitelně mohou dohodnout, že se ukončení zaměstnání nebude řešit výpovědí, ale dojde k ukončení pracovního poměru dohodou. I při ukončení zaměstnání dohodou, může být nárok na odstupné.

Nárok na odstupné při výpovědi ze zdravotních důvodů

Při výpovědi ze zdravotních důvodů, záleží na tom, o jaké zdravotní důvody se jedná.

Pokud má zaměstnanec posudek od lékaře, že došlo ke ztrátě zdravotní způsobilosti z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo se jedná o případ, kdy zaměstnanec vyčerpal maximální možnou dobu pro dané pracoviště (týká se některých rizikových profesí), pak je nárok na odstupné.

Zatímco u běžné výpovědi, je nárok na odstupné ve výši 1 až 3 měsíční výplaty (jeden až trojnásobek průměrného měsíčního výdělku), při zdravotních důvodech to může být jiné:

 • Odstupné ze zdravotních důvodů = 12 měsíčních platů (12ti násobek průměrného výdělku)

Na takto vysoké odstupné, je ale nárok jenom pokud se jedná o pracovní úraz, nemoc z povolání nebo dosažení maximální přípustné expozice pro dané pracoviště.

Při výpovědi z jiných zdravotních důvodů (které nesouvisejí s výkonem práce v zaměstnání), není na odstupné nárok vůbec.

Kdy je nárok na odstupné při výpovědi ze zaměstnání?

Na odstupné je nárok při výpovědi podle paragrafu 52, písmeno a) až c). Tj. při výpovědi pro nadbytečnost, z organizačních důvodů, při rušení firmy (nebo její části), při stěhování firmy (nebo její části), apod.

A dále je na odstupné nárok, i při výpovědi podle paragrafu 52, písmeno d). Tj. při výpovědi ze zdravotních důvodů, které jsou důsledkem pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo dosažení maximální přípustné expozice

Převedení na jinou pracovní pozici ze zdravotních důvodů

Pokud zaměstnanec předloží posudek od lékaře, že již nemůže dále vykonávat danou práci, pak bude záležet i na tom, co přesně je obsahem daného posudku.

V některých případech je možné, převést zaměstnance na jinou pracovní pozici. Na nějakou práci, která není tak náročná, a kterou může zaměstnanec vykonávat i při zhoršeném zdravotním stavu.

Pokud ve firmě není nějaká podobná práce, pak je případně možné i převedení na jinou práci, než jaká byla sjednána v původní pracovní smlouvě.

Výpověď ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů

Zaměstnanec může dát v zaměstnání výpověď i bez uvedení důvodu. Stačí zaměstnavateli písemně doručit výpověď a není potřeba uvádět nějaké důvody.

S ohledem na podporu v nezaměstnanosti, je ale dobré, pokud výpověď obsahuje i nějaký důvod.

Pokud totiž není dána výpověď od zaměstnance z vážného důvodu (viz co jsou to vážné důvody pro ukončení zaměstnání), pak je následně nárok jen na nižší podporu od Úřadu práce (jenom 45% po celou dobu na ÚP).

Okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů (ukončení pracovního poměru „na hodinu“)

Existuje ještě jeden zvláštní případ, kdy může dát zaměstnanec okamžitou výpověď ze zaměstnání ze zdravotních důvodů.

Jedná se o případ, kdy zaměstnanec předloží posudek, že nemůže danou práci dále vykonávat ze zdravotních důvodů.

A zaměstnavatel ho do 15 dnů, nepřevede na jinou práci nebo mu nedá výpověď podle paragrafu 52, písmeno d) či f), nebo nedojde k ukončení pracovního poměru dohodou.

Vzor výpovědi ze zdravotních důvodů 2024

Výpověď (která je dána z jakéhokoliv důvodu), musí obsahovat několik základních informací:

 • Výpověď musí být vždy písemná (ústní výpověď nebo výpověď po telefonu je neplatná)
 • Výpověď musí obsahovat identifikaci zaměstnance (kdo dává výpověď)
 • Výpověď musí obsahovat identifikaci zaměstnavatele (kdo je příjemcem výpovědi)
 • Výpověď musí obsahovat jednoznačné sdělení „dávám výpověď“
 • Výpověď musí obsahovat datum (kdy byla dána výpověď)
 • Výpověď musí obsahovat podpis
 • Výpověď by měla obsahovat i zdůvodnění (zaměstnavatel musí uvádět důvod pro výpověď vždy, zaměstnanec jenom v některých případech)

Vzor výpovědi  2024 – okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu zaměstnance
Název společnosti
Adresa zaměstnavateleMěsto, datumVěc: Oznámení o okamžitém ukončení pracovního poměru

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne. . . . . . . . . . . . . . . pracuji ve Vaší společnosti jako. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: druh práce podle pracovní smlouvy) .

Podle lékařského posudku MUDr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: jméno a příjmení lékaře) ze dne. . . . . . . . . . . . . . ., který jsem Vám předložil/a dne. . . . . . . . . . . . . . . na pracovišti, nemohu dále vykonávat svou práci bez ohrožení svého zdraví.

Protože jste mě v zákonem stanovené lhůtě nepřeřadili na jinou práci, rozhodl/a jsem se tento pracovní poměr s Vámi skončit, a tak tímto dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, okamžitě končím pracovní poměr ze zdravotních důvodů.

 

V.. . . . . . . . . . . . . dne. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zaměstnance

Převzal. . . . . . . . . . . . . . . dne. . . . . . . . . . . . . . .