Při výpovědi ze zaměstnání, může být nárok na odstupné. Obvykle to budou 1 až 3 platy. Při výpovědi ze zdravotních důvodů, to může být i roční odstupné (12 platů). Na odstupné je nárok i při práci na zkrácený úvazek. Z odstupného se neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Výpočet odstupného při výpovědi – na kolik platů je nárok a kolik dostanu?

Při ukončení zaměstnání, může být nárok na odstupné (nebo případně na odchodné či odbytné). Ale jenom někdy (především při výpovědi od zaměstnavatele). Obvykle se jedná o 1 až 3 násobky průměrného výdělku (tj. při výpovědi můžete dostat 1 – 3 „výplaty“ navíc).

Kdy je nárok na odstupné?

Nárok na odstupné, může být jen v případě, že k ukončení zaměstnání, dochází z rozhodnutí firmy.

Nárok na odchodné (nebo odbytné), se zpravidla týká státních zaměstnanců (kteří pracují ve služebním poměru). U odchodného (odbytného), ale platí mírně odlišné podmínky.

Pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele (nebo pokud bude ze stejných důvodů uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru), pak může být nárok na dostupné.

Jedná se především o důvody pro výpověď, uvedené v zákoníku práce, v paragrafu 52, písmeno a), b), c) nebo případně i d):

  • Pokud je zaměstnanec pro firmu nadbytečný nebo pokud dochází ke snižování stavů
  • Pokud se ruší pozice (pracovní místo), na kterém zaměstnanec pracuje
  • Pokud se firma stěhuje (nebo její část – například některý výrobní závod, pobočka, prodejna)
  • Pokud se ruší celá firma, nebo její část (ať už z důvodu insolvence, ukončení nebo utlumení výroby, apod.)
  • Pokud se jedná o výpověď ze zdravotních důvodů (zde je to s nárokem na odstupné trochu složitější – viz dále, může ale být nárok i na roční odstupné (12 výplat))

Na odstupné pochopitelně není nárok, při ukončení zaměstnání ve zkušební době. Nárok ale může být při práci na částečný úvazek – viz dále.

Kalkulačka: Výpočet odstupného při výpovědi v zaměstnání – kolik dostanu?

Pro výpočet odstupného, je rozhodující doba v zaměstnání a průměrný výdělek. Průměrný výdělek, se dá vypočítat na základů příjmů v posledním (ukončeném) kalendářním čtvrtletí. Přesný postup výpočtu průměrného výdělku, je uveden v zákoníku práce (viz paragraf 351 a dále.

Kalkulačka minimální odstupné 2024
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Další užitečné kalkulačky:

Kolik je minimální zákonné odstupné?

Podle zákoníku práce, je při výpovědi nárok na odstupné v minimální výši jeden až tři násobky průměrného výdělku. Kolik platů dostanete, závisí na tom, jak dlouho pro firmu pracujete:

  • Méně než 1 rok v zaměstnání = je nárok na 1 plat
  • Méně než 2 roky v zaměstnání = je nárok na 2 platy
  • Více než 2 roky v zaměstnání = je nárok na 3 platy

Nárok na 1 – 3 průměrné výdělky, je minimální zákonné odstupné. Zaměstnavatel vám ale může poskytnout i vyšší částku.

Je poměrně běžné, že když se pracovní poměr ukončuje dohodou (namísto výpovědi), tak je dostupné 5 platů (při výpovědi, byste ještě 2 měsíce dostávali výplatu během výpovědní doby a k tomu 3 platy jako odstupné).

Vyšší odstupné může být dojednáno i pracovní smlouvě, nebo může být sjednáno v dohodě s odbory. Nebo to může mít i další důvody.

Z odstupného, které je poskytnuto z důvodů, které stanoví zákoník práce, se neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Odstupné a odvody (sociální a zdravotní pojištění, daně)

Z minimálního zákonného odstupného (1 – 3 platy, resp. až 12 platů u zdravotních důvodů), se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Zaplatíte pouze daň 15% (při vysokém odstupném to případně může být i 23%).

Zaměstnavatel má povinnost vyplatit odstupné nejpozději při ukončení zaměstnání. Odstupné je obvykle vyplaceno společně s poslední výplatou.

Na výplatní pásce, by mělo být odstupné uvedeno „bokem“ (jako samostatná položka). Z poslední výplaty se vám strhne běžné sociální a zdravotní pojištění. Z odstupného se bude strhávat pouze daň.

Jak se daní odstupné (daň 15% nebo zvýšená sazba daně 23%)

U odstupného může poměrně často nastat situace, kdy se vám nebude strhávat jenom běžná daň z výplaty (15%), ale kdy se uplatní i zvýšená sazba daně (23%).

Pokud je poslední výplata společně s odstupným vyšší než 131 901 Kč, pak z toho, co je nad 131 901 Kč, zaplatíte daň 23%. Do 131 901 Kč se platí daň jenom 15%.

Tato zvýšená daň, se vám ale může následně vrátit v příštím roce. Pokud nemáte běžně takto vysoký měsíční příjem (tj. celkový roční příjem bude nižší než 1 582 812 Kč), pak by vám měl v daňovém přiznání vyjít daňový přeplatek, a peníze vám finanční úřad vrátí.

Nárok na odstupné při odchodu do důchodu

Při odchodu do důchodu, vám sice zaměstnavatel může dát hodinky s věnováním, nebo uspořádat nějakou oslavu. Na odstupné ale nárok nevzniká.

Na odstupné je nárok, jen při výpovědi (a jen u některých důvodů). Při odchodu do důchodu, nárok na odstupné není.

To ale pochopitelně nebrání zaměstnavateli, aby vám vyplatil nějakou zvláštní prémii, odměnu či nějaký bonus. Nebo aby vám dal ony „obligátní“ hodinky či jiný „present“.

Nárok na odstupné při výpovědi ze zdravotních důvodů

Trochu speciální podmínky, se týkají ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů. Tedy především situací, kdy zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost pro výkon dané práce.

Při výpovědi ze zdravotních důvodů, to mohou být dvě zcela odlišné situace:

1) Zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost pro výkon zaměstnání, z důvodu pracovního úrazu, nebo z důvodu nemoci z povolání (nebo při dosažení maximální přípustné doby pro dané pracoviště).

Při výpovědi z tohoto důvodu (paragraf 52, písmeno d), zákoník práce), je nárok na odstupné ve výši 12 měsíčních platů (12 krát průměrný měsíční výdělek).

Na roční odstupné, ale není nárok v situaci, kdy si zaměstnanec způsobil pracovní úraz sám tím, že porušil pracovně právní předpisy, byl opilý nebo pod vlivem drog, nedodržel pokyny bezpečnosti práce, apod.

2) Zaměstnanec ztratil zdravotní způsobilost pro výkon práce, z jiných zdravotních důvodů (nejedná se o následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání)

Při výpovědi z tohoto důvodu (paragraf 52, písmeno e), zákoník práce), není nárok na odstupné vůbec. Ani na 1 až 3 měsíční platy.

Musí mi zaměstnavatel před výpovědí nabídnout jiné pracovní místo?

Zaměstnavatel (firma), nemá povinnost, aby před výpovědí nabízela jinou pracovní pozici. A to ani v situaci, kdy má firma volná pracovní místa, kde by mohl zaměstnanec vykonávat dohodnutou práci.

Mám nárok na odstupné při práci na zkrácený úvazek?

I při výpovědi pracovního poměru, kde byl sjednán zkrácený (částečný) úvazek, může být nárok na odstupné. Musí to ale být pracovní nebo služební poměr. Pak platí běžné podmínky (nárok na 1 až 3 platy, atd.).

Mám nárok na odstupné při práci na dohodu?

Pokud by se ale jednalo o práci na dohodu (DPP nebo DPČ), pak při výpovědi není nárok na odstupné vůbec.

Pro dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce, platí jiné podmínky. Výpověď je možná i bez uvedení důvodu, výpovědní doba je jenom 15 dní. A na odstupné není nárok.