Při oddlužení (během insolvence), je nárok na nezabavitelnou částku (13 638 Kč v roce 2023) a dále na jednu třetinu ze zbylé části výplaty. Insolvence (splátky dluhů) může být až na 5 roků. V roce 2023, se bude projednávat zkrácení oddlužení, jen na 3 roky pro všechny dlužníky.

Výpočet insolvence 2023: Jak vypočítat insolvenční srážky při oddlužení?

Při oddlužení u soudu (insolvence), musí dlužníci splácet své dluhy, po dobu až 5 roků (v některých případech je insolvence zkrácena na 3 roky). Během oddlužení, jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i z dalších příjmů).

Dlužník v insolvenci, má nárok na nezabavitelnou částku, a dále na jednu třetinu ze zbylé části výplaty (výpočet srážek je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky).

Od začátku roku 2023, se zvyšuje nezabavitelné minimum pro lidi v insolvenci (nebo exekuci).

Během roku 2023, se také bude projednávat novela insolvenčního zákona, která by mohla znamenat zkrácení doby insolvence, jen na 3 roky pro všechny dlužníky (nyní mají na kratší oddlužení nárok, jen vybrané skupiny dlužníků).

Zvýšení nezabavitelné částky při oddlužení (insolvenci) v roce 2023

Nezabavitelné minimum, je stejné pro výpočet exekučních i insolvenčních srážek. Nezabavitelná částka, se vypočítá z toho, kolik je životní minimum pro jednotlivce a kolik jsou normativní náklady na bydlení (v nájmu, pro jednu až dvě osoby, ve městě od 70 tisíc obyvatel):

 • Životní minimum jednotlivce se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 4860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení se od 1. 1. 2023 zvýšily na 15 597 Kč
 • Od začátku roku se měnil vzorec pro výpočet nezabavitelné částky – nyní jsou to jenom 2/3 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (dříve to byly 3/4)

Nezabavitelné minimum – insolvence 2023:

 • Základní nezabavitelná částka 2023 = 13 638 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku (manžela) = 3 409,50 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované dítě = 3 409,50 Kč

Pokud jsou v insolvenci oba manželé (společné oddlužení manželů, nebo každý sám za sebe), pak má na nezabavitelnou částku nárok každý z nich samostatně.

Příklad výpočtu nezabavitelné částka: U dlužníka v insolvenci, který je ženatý, a má dvě děti, se nezabavitelné minimum vypočítá jako součet: 13 638 Kč + 3 409,50 Kč (částka za manželku) + 3 409,50 Kč (částka za první dítě) + 3 409,50 Kč (částka za druhé dítě) = celkem tedy 23 867 Kč (zaokrouhlí se).

Kalkulačka: Výpočet splátek během insolvence (oddlužení) v roce 2023

Insolvenční srážky, se mohou týkat jak výplaty v zaměstnání (včetně příjmů z práce na DPP a DPČ), tak i dalších příjmů (invalidní nebo starobní důchod, nemocenská, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, apod.). Insolvenčnímu správci, je dále nutné hlásit i všechny mimořádné příjmy (dary, dědictví, výhry, odstupné, apod.).

Výpočet srážek, se provádí z čisté mzdy (nebo z jiného příjmu). Při výpočtu se může zohlednit manžel/manželka a děti, ke kterým má dlužník vyživovací povinnost (výjimkou jsou děti, kde je dluh na výživném).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Jaké jsou podmínky pro oddlužení (insolvenci) v roce 2023?

Možnost oddlužení u soudu (insolvence), je určena pro dlužníky, co mají více dluhů po splatnosti. O zahájení insolvence rozhoduje soud, který posuzuje, jestli se dlužník opravdu snaží vyřešit své dluhy, a nejedná se o nějaký nepoctivý záměr.

Mezi podmínky, pro zahájení insolvence, patří podání návrhu k soudu. Návrh musí obsahovat všechny dluhy, přehled o příjmech dlužníka (v minulosti i těch očekávaných).

Dlužník nesmí mít jinou ukončenou insolvenci v předchozích 10 letech, nebo jinou zamítnutou/zrušenou insolvenci v předchozích 5 letech. Jsou i další podmínky.

Se sepsáním insolvenčního návrhu, může pomoci insolvenční správce, soudní exekutor, advokát, nebo jiná akreditovaná společnost/osoba.

Za insolvenční návrh se platí částka, která je stanovena zákonem – maximálně to může být 4840 KČ (včetně DPH) pro jednotlivce nebo 7260 Kč (včetně DPH) při společném oddlužení manželů.

Jak dlouho trvá insolvence 2023 – jak dlouho musím splácet?

Oddlužení může trvat až 5 roků. V některých případech to ale může být méně (v roce 2023, by se navíc mělo projednávat i zkrácení doby oddlužení – viz dále).

Insolvence (oddlužení) končí ve chvíli:

 • Po 5 letech, pokud dlužník splácí své dluhy a projevuje maximální snahu vyřešit své závazky
 • Po 3 letech, pokud je zaplaceno alespoň 60% dluhů
 • Po 3 letech, pokud dlužník spadá do vybrané skupiny dlužníků (invalidní nebo starobní důchodci, osoby, u kterých většina dluhů vznikla před 18 rokem)
 • Ihned, po splacení 100% dluhů

O ukončení insolvence a splnění příslušných podmínek rozhoduje soud. Na soud je nutné se obracet i v případě, kdy budete požadovat změnu splátek (například snížení splátek při ztrátě zaměstnání).

Nebo i v případě, že byste potřebovali dočasné přerušení splátek (oddlužení je možné přerušit až na 1 rok, pouze ale jednou během celé doby).

Minimální splátka během oddlužení – kolik minimálně musím splácet?

Během insolvence, je nutné, aby dlužník splácel alespoň minimální splátku. Pokud by více než 3 měsíce neplatil ani tuto minimální částku, tak může soud rozhodnout o zrušení oddlužení. A opět by bylo nutné potýkat se s exekutory.

Minimální splátka při oddlužení, je stanovena na dvojnásobek odměny insolvenčního správce:

 • v roce 2023 je minimální splátka = 2 178 Kč (včetně DPH), při oddlužení jednotlivce
 • minimální splátka při společném oddlužení manželů je 3 267 Kč (včetně DPH)

U lidí, co mají nízké příjmy, může být úhrada minimální splátky řešena například i dohodou s nějakou třetí osobou (příbuzní, kamarádi, známí), kteří se zavážou, že budou dlužníkovi přispívat na úhradu této minimální částky.

Pokud by dlužník nebyl schopen platit ani minimální splátku, pak mu soud oddlužení nedovolí.

Zkrácení oddlužení na 3 roky 2023 – kratší insolvence pro všechny dlužníky

Na konci minulého roku, předložilo ministerstvo spravedlnosti návrh novely insolvenčního zákona. Tento návrh obsahuje mimo jiné změnu, že by nově byla maximální délka oddlužení jen 3 roky, pro všechny dlužníky.

O podobném zkrácení insolvence, se mluvilo již v roce 2021. Tehdy se ale změna nestihla projednat, a kvůli parlamentním volbám, se to již dále neřešilo.

O návrhu ministerstva spravedlnosti, aktuálně probíhá debata (mezi politiky i odbornou veřejností). Následně by o zkrácení měl hlasovat i Parlament a Senát.

Pokud bude zkrácení oddlužení na 3 roky schváleno, pak by platilo nejdříve od roku 2024. Zkrácení by se také týkalo jen nových případů oddlužení. Pro dlužníky, kterým začala insolvence, před účinností novely zákona, by i nadále platily původní podmínky.