Zákoník práce stanoví, že pracovní poměr na dobu určitou může být maximálně na 3 roky (nebo maximálně 2 prodloužení). Platí zde pravidlo „3krát a dost“. Výjimkou je ale například práce přes agenturu nebo práce ve školství, kde platí odlišné podmínky.

Pracovní poměr na dobu určitou (prodloužení, opakování, výpověď, podmínky)

Pokud není v pracovní smlouvě dojednáno něco jiného, tak se pracovní poměr uzavírá na dobu neurčitou. Má-li to být jiné, pak musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o určitou dobu (například práce na 1 rok, do konce roku, po dobu co je jiný zaměstnanec na mateřské, jenom na dobu než bude vykonána nějaká konkrétní práce, apod.).

Řada firem preferuje dávat novým zaměstnancům nejdřív jenom smlouvu na dobu určitou – obvykle na jeden rok. A teprve až poté, co se nový člověk osvědčí, tak se smlouva prodlouží nebo převede na dobu neurčitou (důvodem je omezená délka zkušební doby).

Zákoník práce ale stanovuje několik omezení, jaká je maximální délka smlouvy na dobu určitou, nebo kolikrát je maximálně možné prodloužit pracovní poměr na dobu určitou.

Jinak je ale pracovní poměr na dobu určitou „plnohodnotné“ zaměstnání. Je nárok na dovolenou, na nemocenskou, po skončení může být nárok na podporu v nezaměstnanosti, atd.

Maximální délka smlouvy na dobu určitou jsou 3 roky

Již nějakou dobu platí, že pracovní poměr na dobu určitou, může být sjednán jenom na omezenou dobu (není možné donekonečna prodlužovat smlouvu s dobou určitou):

  • Smlouva na dobu určitou může být maximálně na 3 roky
  • Smlouva na dobu určitou může být maximálně 3x po sobě

V praxi je tedy možné, aby byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou na 3 roky, nebo třeba 3x na 1 rok. Další prodloužení pracovní smlouvy, by už ale znamenalo „automatické“ převedení na dobu neurčitou.

Do těchto 3 roků (nebo 3 po sobě jdoucích smluv) se nepočítají pracovní poměry u stejného zaměstnavatele, které byly před 3 roky a více (po 3 letech se počítadlo resetuje).

Viz paragraf 39 v zákoníku práce:

(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Prodloužení smlouvy na dobu určitou pouze 2x

V předchozím odstavci je uvedeno, že smlouva na dobu určitou se dá prodloužit jenom 2x (první smlouva + dvě prodloužení, a současně celkem maximálně 3 roky).

Z tohoto pravidla, ale platí několik výjimek:

  • Práce dojednaná přes agenturu se může prodlužovat opakovaně
  • Jedná se o specifickou práci (například sezónní práce v zemědělství)
  • Odlišné podmínky jsou i u zaměstnávání cizinců nebo ve školství

Musí mi zaměstnavatel prodloužit smlouvu na dobu určitou?

Zaměstnavatel nemá vůbec žádnou povinnost, aby prodlužoval pracovní poměr na dobu určitou. Ani například u těhotných žen, ani u maminek na mateřské nebo rodičovské. Nebo ani u lidí co jsou v pracovní neschopnosti.

K prodloužení práce na dobu určitou, může dojít, jenom pokud s tím souhlasí zaměstnavatel i zaměstnanec. Nedá se nijak vymáhat.

Může zaměstnavatel změnit pracovní poměr z doby neurčité na určitou?

Jestliže má někdo pracovní smlouvu na dobu neurčitou, tak není možná jednostranná změna na dobu určitou (obecně platí, že smlouva se dá měnit jenom dohodou).

Zaměstnavatel by vám maximálně mohl navrhnout uzavření nové smlouvy (nebo sjednání dodatku k původní smlouvě). Rozhodně ale není možná jednostranná změna bez předchozího souhlasu zaměstnance.

Výpověď smlouvy na dobu určitou

Pokud je v zaměstnání sjednán pracovní poměr na dobu určitou, tak tento pracovní poměr končí po uplynutí dohodnuté doby (například za 12 měsíců od začátku smlouvy, pokud to byla smlouva na rok).

Nebo práce na dobu určitou končí ke konkrétnímu, předem domluvenému datu (například pokud je smlouva uzavřena jenom do konce roku).

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou, tedy obvykle není výpověď v pravém slova smyslu.

I během práce na dobu určitou, je možné dostat (nebo dát) výpověď. Pracovní poměr na dobu určitou, může zaměstnanec nebo zaměstnavatel ukončit výpovědí, ještě před skončením dohodnuté doby.

V takovém případě platí běžné podmínky pro výpověď – musí být podána písemně, a je zde běžná výpovědní doba dva měsíce (začíná od následujícího měsíce po doručení výpovědi).

A může být nárok i na odstupné (ale jenom pokud by to byla opravdu výpověď, jinak při skončení práce na dobu určitou nárok na odstupné není).

Případně je možné ukončit pracovní poměr na dobu určitou předčasně i dohodou (za předpokladu že s tím souhlasí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel).

Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou

Jestliže je pracovní poměr sjednán na konkrétní dobu (například 1 rok) nebo do konkrétního data (například do konce roku), pak zaměstnavatel nemá povinnost posílat nějaké oznámení o skočení pracovního poměru – konec práce je dohodnutý už v pracovní smlouvě.

Trochu jiná situace je v případě, že byl pracovní poměr sjednán jen na dobu konání nějaké práce. V takovém případě je zaměstnavatel povinen upozornit alespoň 3 dny předem.

Obdobné by to bylo i v případě, že by byl pracovní poměr sjednán namísto jiného zaměstnance, který je mateřské nebo rodičovské dovolené (pokud nebyla sjednána konkrétní doba, nebo konkrétní datum).

Podpora v nezaměstnanosti po skončení práce na dobu určitou

Po skončení zaměstnání na dobu určitou, platí standardní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud je splněna „minimální odpracovaná doba“ (12 měsíců za poslední dva roky), tak může být nárok i na podporu.

Podpora po skočení zaměstnání na dobu určitou je 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a 45% po zbytek doby (celkem může být na podporu nárok 5 až 11 měsíců).

Podpora se vypočítá z průměrného čistého měsíčního výdělku (výpočet se provádí z příjmu v posledním skončeném kalendářním čtvrtletí).

Nemocenská po skončení zaměstnání na dobu určitou

Když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, tak nemůže dostat výpověď. Pracovní poměr na dobu určitou, ale může skončit i během neschopenky.

Po skončení zaměstnání, je ale dále nárok na nemocenské dávky (neschopenka musí začít ještě během zaměstnání nebo případně do 7 dní od skončení práce).